Alcalde-president. Il.lm. Sr. Josep Camprubí i Duocastella. Tinents d'alcalde


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Alcalde-president. Il.lm. Sr. Josep Camprubí i Duocastella. Tinents d'alcalde"

Transcripción

1 Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 17 de juliol de Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es relacionen, per celebrar la sessió número 10 del Ple de la Corporació, amb caràcter ordinari, en primera convocatòria. ASSISTENTS Alcalde-president Il.lm. Sr. Josep Camprubí i Duocastella Tinents d'alcalde Primer: Sr. Ramon Fontdevila i Subirana Segona: Sra. Àngels Mas i Pintó Tercera: Sra. Núria Sensat i Borràs Quart: Sr. José Luís Irujo i Fatuarte Cinquena: Sra. Aida Guillaumet i Cornet Sisè: Sr. Ignasi Perramon i Carrió Setè: Sr. Alain Jordà i Pempelonne Regidors i Regidores Sra. Montserrat Mestres i Angla Sra. Anna Torres i García Sra. Rosa Argelaguet i Isanta Sr. Francesc Caballo i Molina Sra. Montserrat Selga i Brunet Sr. Josep Lluís Gozalbo i Fuertes Sr. Xavier Rubio Cano Sr. Josep Vives i Portell Sr. Josep Becerra i Finestras Sra. Maria Rosa Riera i Montserrat Sr. Gregori García i Lladó Sr. Alexis Serra i Rovira Sr. Miquel Àngel Martínez Conde Sr. Josep Maria Sala i Rovira Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta Sra. Carina Rius Díaz Secretari general Sr. Alfred Lacasa i Tribó Interventor Sr. Josep Trullàs i Flotats ABSENTS Sra. Imma Torra i Bitlloch 1

2 El president obre la sessió a les 20 hores i 5 minuts, i un cop comprovat el quòrum d assistència necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes compresos a l ordre del dia que s especifica a continuació. 1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR APROVACIÓ DE L ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 9 CORRESPONENT AL DIA 19 DE JUNY DE Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 19 de juny de 2006, que s'ha entregat als regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i l alcalde pregunta si hi ha alguna observació a formular respecte al seu contingut. En no formular-se n cap, l'acta del dia 19 de juny de 2006 queda aprovada unanimitat dels 24 membres presents. per 2. QÜESTIONS PRÈVIES 2.1 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES SEVES SESSIONS NÚM. 21, 22, 23 I 24, CORRESPONENTS ALS DIES 12, 19 i 26 DE JUNY I 3 DE JULIOL DE 2006, RESPECTIVAMENT, PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D AQUESTES SESSIONS S HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS, EN ELS TERMES DE L'ART A) DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D ABRIL I ELS ART. 104 I B) DEL RD 2568/1986, DE 28 DE NOVEMBRE. Els regidors queden assabentats del contingut dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les seves sessions número 21, 22, 23 I 24 corresponents als dies 12, 19 i 26 de juny i 3 de juliol de 2006, respectivament, pel repartiment que de les actes d aquestes sessions s ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l art a) de la Llei 7/85, de 2 d abril i els arts. 104 i 113, 1, b) del RD 2568/86, de 28 de novembre. 2.2 CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE, DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I, EN CONCRET, DEL LES RESOLUCIONS DE L ALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS, MITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTE, EN ELS TERMES DE L'ART A) DE LA LLEI 7/85, DE 2 D ABRIL, I DELS ART. 42 I 104 DEL RD 2568/1986, DE 28 DE NOVEMBRE. a.1) Personació en processos judicials 2.3 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 5076, DE 12 DE JUNY DE 2006, SOBRE PERSONACIÓ D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 265/2006-E, INTERPOSAT 2

3 CONTRA LA RESOLUCIÓ DE L ALCALDE DE DATA , DESESTIMATÒRIA D'UN RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA LA RESOLUCIÓ DE L'ACALDE DE DATA , EL QUAL REQUERIA EL RESTABLIMENT DE LA REALITAT FÍSICA ALTERADA. El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la següent: 1r. APROVAR LA PERSONACIÓ d'aquesta Administració en la primera instància i, en el seu cas, successives fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals, en el recurs contenciós-administratiu número 265/2006-E interposat per SISTEMAS E IMAGEN PUBLICITARIA, S.L., contra la resolució de l Alcalde-President de data , la qual va desestimar el recurs de reposició interposat per l actora contra la resolució de data , que la requeria com a promotora de les obres dutes a terme sense llicència municipal i consistents en la instal lació de dues cartelleres publicitàries a la ronda exterior de Manresa, accés Polígon de Bufalvent (parcel la c/ Edison, 2), per tal que procedís al restabliment de la realitat física alterada, mitjançant la retirada de les esmentades cartelleres, davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 6 de Barcelona, en qualitat de part demandada. 2n. TRAMETRE l'expedient administratiu corresponent a la resolució impugnada al Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 6 de Barcelona, tal i com preveu l'article 48.4 de la Llei 29/1998, i notificar aquest acord a totes aquelles persones que apareguin en ell com a interessades, emplaçant-les perquè puguin personar-se com a demandades en el termini de nou dies, en compliment de l'article 49.1 de la Llei 29/ r. NOMENAR el senyor JORDI FONTQUERNI i BAS, Procurador dels Tribunals, representant d'aquest Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat a l acord anterior (contracte d assistència del dia ), i designar la lletrada en exercici dels Serveis Jurídics Municipals, senyora TRINITAT CAPDEVILA i FÍGOLS, directora de la defensa jurídica en el recurs contenciós-administratiu de referència. 4t. DONAR COMPTE d aquesta resolució al Ple de la Corporació. a.2) Prestació d'assistència jurídica 2.4 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 5185, DE 19 DE JUNY DE 2006, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 652, 656 I 661, EN EL JUDICI DE FALTES NÚM. 45/2006 El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la següent: 1r. PRESTAR l assistència jurídica necessària als agents de la policia local amb el carnet professional número 652, 656 i 661, per tal de garantir-los la defensa jurídica que calgui en la causa que se segueix al Jutjat d Instrucció núm. 2 de Manresa amb el número de judici de faltes 45/2006, i amb l objecte de ser part en el procediment que se segueix arran de la denúncia presentada el dia 19 de desembre de 2005 per uns fets esdevinguts el mateix dia, al carrer Maurici Serrahima de Manresa, consistents en resistència, desobediència insults i amenaces als agents de l autoritat i que podrien ser constitutius d infracció penal, d acord amb el que disposa l article 41 LPL. 3

4 2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la policia local de carnet professional números 652, 656 i 661, en el judici de faltes 45/ r. DONAR COMPTE d aquesta resolució al Ple de la Corporació. 2.5 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L ALCALDE, NÚM DE 19 DE JUNY DE 2006, SOBRE PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA ALS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL NÚM. 645, 590, 656 I 648, EN EL JUDICI DE FALTES NÚM. 732/2005 El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la següent: 1r. PRESTAR l assistència jurídica necessària als agents de la policia local amb el carnet professional número 645, 590, 656 i 648, per tal de garantir-los la defensa jurídica que calgui en la causa que se segueix al Jutjat d Instrucció núm. 2 de Manresa amb el número de judici de faltes 732/2005, i amb l objecte de ser part en el procediment que se segueix arran de la denúncia presentada el dia 16 de novembre de 2005 per uns fets esdevinguts el mateix dia, a la carretera de Vic de Manresa, consistents en atemptat als agents de l autoritat i que podrien ser constitutius d infracció penal, d acord amb el que disposa l article 41 LPL. 2n. DESIGNAR la lletrada en exercici dels serveis jurídics municipals, senyora Montserrat Morros Martínez, directora de la defensa jurídica en judici dels agents de la policia local de carnet professional números 645, 590, 656 i 648, en el judici de faltes 732/ r. DONAR COMPTE d aquesta resolució al Ple de la Corporació. b) SERVEIS FINANCERS 2.6 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 5074, DE 12 DE JUNY DE 2006, SOBRE APROVACIÓ DE L EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 8/2006, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la següent: PRIMER.- Aprovar l expedient de modificació de crèdits número 8/2006, dins el Pressupost municipal vigent, mitjançant transferències entre partides del capítol 1 de personal i partides de la mateixa subfunció, que no superen l import màxim per partida pressupostària de ,00 Euros, a l empara del que disposen l article 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l article 7è. de les Bases d Execució del Pressupost per a l exercici de 2006, segons detall que figura en l annex que es conté en l expedient. SEGON.- L expedient, de conformitat al disposat en l article 179, en relació amb el 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, serà immediatament executiu. 4

5 TERCER.- De la present Resolució, se n donarà compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que es celebri, a l empara del que disposa l article 7è. de les Bases d Execució del Pressupost per a l exercici de PRESSUPOST 2006 EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 08/2006 RESUM PER CAPITOLS El Pressupost, introduïdes les modificacions resultants de l' aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 08/2006 queda resumit per ca- pítols de la forma següent: ESTAT D'INGRESSOS ESTAT DE DESPESES Capítol 1.- Impostos di- Capítol 1.- Despeses de rectes ,00 personal ,43 Capítol 2.- Impostos in- Capítol 2.- Despeses en directes ,00 béns corrents i serveis ,98 Capítol 3.- Taxes i al- Capítol 3.- Despeses fi- tres ingressos ,78 nanceres ,00 Capítol 4.- Transferèn- Capítol 4.- Transferèn- cies ,65 cies ,13 Capítol 5.- Ingressos patrimonials ,00 Capítol 6.- Alienació Capítol 6.- Inversions d'inversions reals ,00 reals ,54 Capítol 7.- Transferèn- Capítol 7.- Transferèn- cies de capital ,20 cies de capital ,80 Capítol 8.- Actius Capítol 8.- Actius financers ,70 financers ,00 Capítol 9.- Passius Capítol 9.- Passius financers ,00 financers , T O T A L ,33 T O T A L ,

6 ESTAT DE DESPESES TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT PARTIDA DENOMINACIÓ CRÈD.ACTUAL AUGMENT BAIXA CRÈD.DEFINITIU CAUSES Ensenyament bàsic.- Despeses diverses , , ,00 Consignació insuficient Ensenyament secundari.- Altres transferències ,00 835, ,00 Consignació sobrant Llars d'infants.- Altres transferències 2.000, ,00 725,00 Consignació sobrant Acció Social.- Benestar social.- Despeses diverses , , ,00 Consignació insuficient Acció Social.- Benestar social.- Seguretat , , ,00 Consignació sobrant Administració General.- Mobiliari i estris , , ,00 Consignació insuficient Administració General.- Retribucions bàsiques , , ,00 Consignació sobrant Programa de la gent gran.- Altres transferències , , ,00 Consignació sobrant Programa de la gent gran.-despeses diverses , , ,00 Consignació insuficient Seguretat.- Retribucions bàsiques , , ,00 Consignació sobrant Seguretat.- Retribucions complementàries , , ,00 Consignació sobrant Ensenyam.bàsic.-Menjadors escolars.- Laboral fixe , , ,00 Consignació insuficient Biblioteques i Arxius.- Laboral fixe , , ,00 Consignació insuficient Instal.lacions esportives.- Laboral fixe , , ,00 Consignació insuficient Biblioteques i Arxius.- Laboral eventual , , ,00 Consignació sobrant Instal.lacions esportives.- Laboral eventual , , ,00 Consignació sobrant Drets de Ciutadania.- Gratificacions 1.640, , ,00 Consignació insuficient Museus.- Laboral fixe , , ,00 Consignació sobrant Museus.- Laboral eventual. 100, , ,00 Consignació insuficient Desenvolupament empresarial.- Projecció exterior , , ,00 Consignació sobrant Organs de Govern.- Regidories.- Despeses diverses , , ,51 Consignació insuficient , ,00 C) ASSUMPTES DIVERSOS 2.7 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDE, NÚM. 5273, DE 23 DE JUNY DE 2006, QUE RESOL FORMULAR LES CONSIDERACIONS I AL LEGACIONS A L ESTUDI DE VIABILITAT "MILLORA GENERAL. DESDOBLAMENT DE L'EIX TRANSVERSAL. CARRETERA C-25, PK AL TRAM: CERVERA-CALDES DE MALAVELLA, APROVAT INICIALMENT PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES EN DATA 16 DE MAIG DE El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la següent: Primer.- FORMULAR les consideracions i al legacions a l Estudi de viabilitat Millora general. Desdoblament de l Eix Transversal. Carretera C-25, PK al Tram: Cervera-Caldes de Malavella, aprovat inicialment per la Direcció General de Carreteres en data 16 de maig de 2006, en la forma proposada pels serveis tècnics d Urbanisme (informe de 15 de juny de 2006), de conformitat amb l article 18 quàter de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres, modificada per la Llei 6/2005, de 2 de juny. 6

7 Segon.- DONAR COMPTE d aquesta Resolució al Ple municipal, en la propera sessió que tingui lloc. 2.8 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L ALCALDE, NÚM , DE 10 DE JULIOL DE 2006, SOBRE APROVACIÓ DE LA INCLUSIÓ A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SOL.LICITUDS DE SUBVENCIONS DESTINADES A LES ACCIONS COMPLEMENTÀRIES A LA LLEI DE BARRIS CORRESPONENT A L ANY 2006, AMB LA PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DINAMO. El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la següent: 1. Aprovar la inclusió a la convocatòria pública de sol licituds de subvencions destinades a les accions complementàries a la Llei de Barris corresponent a l any 2006, amb un pressupost total de ,00, amb la presentació del projecte Dinamo. 2. Sol licitar al Servei d Ocupació de Catalunya (Generalitat de Catalunya) una subvenció de ,97 per portar a terme l esmentat projecte objecte de sol licitud. 2.9 DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L ALCALDE, NÚM. 5790, DE 6 DE JULIOL DE 2006, SOBRE FORMULACIÓ DE CONSIDERACIONS I AL.LEGACIONS A L ESTUDI DE VIABILITAT MILLORA GENERAL. CONDICIONAMENT. CARRERETES C-15 I C-37. TRAM: VILANOVA I LA GELTRÚ VILAFRANCA DEL PENEDÉS IGUALADA-MANRESA. El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la següent: Primer.- FORMULAR les consideracions i al legacions a l Estudi de viabilitat Millora general. Condicionament. Carreteres C-15 i C-37. Tram: Vilanova i la Geltrú Vilafranca del Penedès Igualada Manresa, aprovat tècnicament per la Direcció General de Carreteres en data 29 de maig de 2006, d acord amb el document adjunt, de data 6 de juliol de 2006, de conformitat amb l article 18 quàter de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres, modificada per la Llei 6/2005, de 2 de juny. Segon.- DONAR COMPTE d aquesta Resolució al Ple municipal, en la propera sessió que tingui lloc DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L ALCALDE, NÚM. 5791, DE 10 DE JULIOL DE 2006, SOBRE FORMULACIÓ D AL.LEGACIONS I SUGGERIMENTS A L AVANTPROJECTE DEL PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES CENTRALS : El secretari dóna compte de la resolució esmentada, la part dispositiva de la qual és la següent: Primer.- FORMULAR les al legacions i suggeriments a l Avantprojecte del Pla Territorial parcial de les Comarques Centrals en la forma proposada pels serveis tècnics d Urbanisme (informe de 10 de juliol de 2006). 7

8 Segon.- DONAR COMPTE d aquesta Resolució al Ple municipal, en la propera sessió que tingui lloc. El senyor Javaloyes i Vilalta diu que des del GMPPC es voldria conèixer més a fons el contingut del decret que es tracta en el punt 2.8 de l'ordre del dia i que fa referència a la presentació del projecte Dinamo i a la sol licitud d'una subvenció de El senyor Rubio i Cano agraeix l'interès del senyor Javaloyes pel projecte Dinamo. El projecte Dinamo s'emmarca en una iniciativa del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat, el qual ha ofert, als primers 13 projectes que van entrar a la primera convocatòria de la Llei de Barris, entre els quals s'hi troba Manresa, la possibilitat de presentar-se a una subvenció per a executar accions de polítiques actives d'ocupació, orientades a aquells barris que són objecte de la Llei de foment de barris, i que en el cas de Manresa seria el nucli antic. El projecte s'anomena Dispositiu d'inserció per la Motivació Ocupacional pel Nucli Antic (DINAMO) i pretén desplegar un seguit de polítiques actives, com són la formació ocupacional, els plans d'ocupació i les cases d'oficis, per mitjà de les quals es pugui millorar l'ocupabilitat i, per tant, l'ocupació de persones residents al nucli antic, que estiguin en les borses del Servei Local d'ocupació o que s'hi puguin apuntar durant els mesos que duri el programa. Les esmentades accions es portaran a terme per mitjà d'una oficina pròpia i d'un dispositiu d'orientació, inserció i formació, El programa intentarà portar a terme una atenció individualitzada i de tutoria d'unes 300 a 400 persones, que estiguin en situació d'atur o inactives. Els col lectius prioritaris seran el femení, el qual té una major taxa de desocupació o d'inactivitat. Per tant, dones amb càrregues familiars, dones majors de 45 anys; homes, fonamentalment, aturats de llarga durada i d'edats avançades. Així mateix, joves, tant nois com noies que hagin abandonat la formació, i també aquelles persones nouvingudes que tinguin papers, i que puguin entrar en les polítiques actives d'ocupació. La formació ocupacional estarà orientada a tres grans àmbits: ofici de paleta, de lampisteria i serveis de proximitat. Es combinarà aquesta formació ocupacional amb uns plans d'ocupació, per tant, amb contractes per part de l'administració, amb obres i serveis d'interès pel municipi que responguin als tres perfils esmentats: feines de paleta, d'instal lacions o d'atenció a les persones. L'atenció a les persones es farà de forma concertada amb els Serveis socials de l'ajuntament, anant a treballar o bé amb la Fundació Sociosanitària de Manresa o bé amb aquelles persones que mitjançant l'assistència domiciliària, l'ajuntament ja hi té contacte. El projecte també preveu realitzar dos mòduls d'una casa d'oficis orientat per joves, de 16 a 24 anys, s'intentarà que sigui de 18 a 24 anys, en dos àmbits: el de pintura i el de reutlització i, per tant, reparació d'ordinadors, ja que un dels vessants prioritaris de les polítiques actives orientades a joves és la qüestió de "noves tecnologies". 8

9 El projecte, en principi, durarà nou mesos, però la voluntat del Departament de Treball és realitzar-lo durant tots els anys que duri el projecte de Pla de barris i, per tant, a Manresa, es portaria a terme de manera previsible fins el 2008, i possiblement també fins el L'acollida que ha fet el Departament de Treball ha estat molt favorable ja que s'ha sabut donar un contingut transversal a les polítiques actives i, s'hagués hagut de resoldre el divendres dia 14 i s'hauria pogut portar un sobrevingut amb la minuta del conveni a la present sessió. No ha estat possible perquè el Departament de Treball no va resoldre, però si que es dóna compte de la sol licitud que s'ha efectuat i del projecte que es preveu implantar. 3. ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 3.1 ALCALDIA PRESIDÈNCIA RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L ALCALDE PRESIDENT, DE 28 D ABRIL DE 2006, SOBRE PRESENTACIÓ DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL AL MINISTERI DE JUSTÍCIA, PER L ANORMAL FUNCIONAMENT DE L ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA. El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 9 de juny de 2006, que transcrit diu el següent: "Fets 1. El dia 28 d abril de 2006, per resolució de l Alcalde-President, es va aprovar la presentació d una reclamació de responsabilitat patrimonial al Ministeri de Justícia per anormal funcionament de l administració de justícia, per la demora injustificada en el pagament de les costes processals corresponents al recurs de cassació interposat davant el Tribunal Suprem per Javier de Puig March contra la sentència núm. 524 dictada en data 9 de juny de 1998 per la secció primera de la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Fonaments de dret 1. L'article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local estableix l'obligació de les entitats locals de defensar els seus béns i drets, així com l'article del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d abril, pel qual s aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 2. Els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, regulen la competència dels òrgans municipals per a l'exercici de les accions judicials i administratives, i així com els 52.2 i 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d abril, pel qual s aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 9

10 3. L art. 121 de la Constitució Espanyola estableix que els danys causats pel funcionament anormal de l Administració de justícia donaran dret a una indemnització a càrrec de l Estat. En el mateix sentit es pronuncia l art de la Llei Orgànica 6/1985, d 1 de juliol, del Poder Judicial, tot i que n exclou els casos de força major. 4. L art de la mateixa llei orgànica estableix que per tal que el dany sigui indemnitzable, ha de ser efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat en relació a una persona o grup de persones, requisits que es donen en aquest cas. 5. El Consell General del Poder Judicial, en emetre els seus informes preceptius, així mateix, s ha manifestat reiteradament en relació al fet que els retards injustificats en els tràmits que composen els diferents processos judicials consititueixen un exemple típic de funcionament anormal de l administració de justícia (Informe del CGPJ exp. Responsabilitat patrimonial de l Estat 82/02, corresponent a la Resolució del Secretari d Estado de Justícia de ; Cas J. Valls Figueredo Ajuntament de Manresa). 6. L art de la Llei Orgànica del Poder Judicial estableix que la petició indemnitzatòria dirigida al Ministeri de Justícia es tramitarà d acord amb les normes reguladores de la responsabilitat patrimonial de l Estat que són, per un cantó, la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim general de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i, per altre, el Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial. El lletrat, Cap de la Secció de Serveis Jurídics, va emetre l informe preceptiu previst a l article 54.3 del R.D. 781/1986, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, en sentit favorable a l aprovació de la presentació d una sol.licitud d indemnització per responsabilitat patrimonial per l anormal funcionament de l administració de justícia per la demora en el pagament de les esmentades costes en l expedient de referència, per considerar que és convenient per a la defensa dels interessos municipals. L Alcalde-President en funcions, previ informe de la comissió informativa i de control de la Presidència i Serveis Centrals, proposa que el Ple de l Ajuntament adopti els següents ACORDS: RATIFICAR la resolució dictada el dia 28 d abril de 2006, per l Alcalde- President, aprovant la presentació d una reclamació de responsabilitat patrimonial al Ministeri de Justícia per anormal funcionament de l administració de justícia, per la demora injustificada en el pagament de les costes processals corresponents al recurs de cassació interposat davant el Tribunal Suprem per Javier de Puig March contra la sentència núm. 524 dictada en data 9 de juny de 1998 per la secció primera de la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a votació i s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 10

11 3.1.2 APROVAR LA MINUTA DE CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE AIGÜES DE MANRESA, SA, LA JUNTA DE LA SÈQUIA I L AJUNTAMENT DE MANRESA PER AL FINANÇAMENT I EXECUCIÓ DE LA SEGONA FASE DEL PROJECTE D URBANITZACIÓ DEL PARC DE CAN FONT I AUTORITZAR LA MODALITAT DE DESPESA PLURIANUAL. El secretari dóna compte del dictamen de l'alcalde, de 7 de juliol transcrit diu el següent: de 2006, que Atès que l Ajuntament de Manresa és titular de ple domini de la finca identificada amb la denominació de Can Font de la Serra, amb una superfície total de m2, la qual inclou una masia i una capella amb una superfície construïda de m2 Atès que, en data 14 de desembre de 2001, l Ajuntament de Manresa i Aigües de Manresa, SA van subscriure un conveni de col laboració amb l objecte d establir, en relació als projectes de Rehabilitació de la Masia de Can Font com a centre d interpretació de l aigua i d Urbanització del Parc de Can Font, el seu règim de finançament i d execució, així com la posterior gestió i manteniment d ambdós equipaments. Atès que, està finalitzant un programa de l Escola Taller aprovat pel Servei d Ocupació de Catalunya (SOC), gestionat per l Ajuntament de Manresa, anomenat de Can Font, que té per objecte l execució de treballs de rehabilitació de la Masia de Can Font de la Serra i els d urbanització del Parc del sector. Atès que, per altra banda, Aigües de Manresa, SA, donant compliment al conveni signat a 14 de desembre de 2001, està portant a terme les obres de rehabilitació de la Masia de Can Font per a ser destinada a Centre de l Aigua. Atès que, per a una correcta finalització de les obres de rehabilitació de la Masia de Can Font, esdevé necessària la redacció d un modificat de projecte que adapti la intervenció als condicionants que suposa la destinació de l edificació com a Centre de l Aigua. Atès que l Ajuntament de Manresa i Aigües de Manresa, SA, conjuntament amb la Junta de la Sèquia de Manresa, altres administracions Diputació de Barcelona i municipis de la comarca - i diverses entitats i empreses privades, promouen el projecte Parc Patrimonial de la Sèquia, que té per objecte la rehabilitació integral de la Sèquia de Manresa i la seva recuperació com a espai natural vertebrador del territori, i atès que interessa a la Junta de la Sèquia de Manresa, com a entitat responsable de la gestió de totes les actuacions que configuren l anomenat Parc Patrimonial de la Sèquia, contribuir a la execució de les obres de millora del Parc de Can Font de la Serra com a un dels elements constituents del Parc Patrimonial de la Sèquia dins el terme de Manresa. Atès que, per tal de dur a terme aquestes actuacions, l Ajuntament de Manresa, Aigües de Manresa, SA i la Junta de la Sèquia tenen la voluntat de signar un conveni de col laboració per tal d establir el règim de finançament i execució de la segona fase del projecte d Urbanització del Parc de Can Font i del modificat del projecte de Rehabilitació de la Masia de Can Font per a destinar-lo a Centre de l Aigua, així com de la posterior gestió i manteniment d ambdós equipaments. Atès que la part d obra pendent d execució corresponent a la segona fase del projecte d Urbanització del Parc de Can Font és de ,25 EUR, i atès que la part d obra pendent d execució corresponent al modificat del projecte de Rehabilitació de la Masia de Can Font té un import de ,31 EUR. 11

12 Atès que, a tal efecte, l Ajuntament de Manresa té la voluntat d aportar al projecte un total de EUR, distribuïts en tres anualitats de la següent manera: 2006: ,00 EUR 2007: ,00 EUR 2008 : ,00 EUR Atès que l execució del projecte reuneix les condicions per a poder autoritzar la modalitat de despesa plurianual, previstes a l article del text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i articles 79 i 80 del reial decret 500/1900, de 20 d abril.atès que de conformitat amb l article del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l article 84.1 del reial decret 500/1990, de 20 d abril, la Corporació Municipal pot acordar l ampliació dels percentatges de distribució plurianual que s estableixen a l apartat 3 de l article 174 del reial decret 2/2004, de 5 de març, esmentat. Atès que al pressupost municipal vigent existeix la partida , amb consignació i finançament suficient per atendre la inversió que es proposa realitzar, tenint en compte la despesa plurianual a autoritzar. Atès l informe emès pel cap del Servei de Desenvolupament que consta a l expedient. Per tot això, aquesta Alcaldia Presidència proposa al Ple de la Corporació municipal l adopció dels acords següents: ACORDS Primer.- Aprovar la minuta del conveni de col laboració a signar entre Aigües de Manresa, SA, la Junta de la Sèquia i l Ajuntament de Manresa per al finançament i execució de la segona fase del projecte d Urbanització del Parc de Can Font i del modificat del projecte de Rehabilitació de la Masia de Can Font per a destinar-lo a Centre de l Aigua, així com de la posterior gestió i manteniment d ambdós equipaments. Segon.- Facultar a l Alcalde de la Corporació perquè, en el seu nom i representació, pugui subscriure els documents necessaris per a l execució d aquest acord. Tercer.- Autoritzar la modalitat de despesa plurianual per a per al finançament i execució de la segona fase del projecte d Urbanització del Parc de Can Font i del modificat del projecte de Rehabilitació de la Masia de Can Font per a destinar-lo a Centre de l Aigua, així com de la posterior gestió i manteniment d ambdós equipaments., amb una aportació total per part de l Ajuntament de Manresa de EUR. Quart.- Aprovar la següent distribució de la despesa i finançament plurianuals: EXERCICI ANUALITAT (EUR) TOTAL

13 L aportació de l anualitat del 2006 romandrà condicionada a que sigui efectiu l expedient de modificació de crèdits que suplementa la partida del pressupost municipal vigent. El senyor Jordà i Pempelonne diu que el conveni té l'objectiu de continuar amb la rehabilitació del parc de Can Font. És tracta de la segona fase. La primera fase s'ha acabat recentment. La segona fase consta de dos apartats: en primer lloc, la urbanització del parc de Can Font, el qual té un import previ de ; i en segon lloc, la rehabilitació de la masia de Can Font, que té un import de En total De la quantitat esmentada l'ajuntament es compromet a aportar-ne amb les anualitats que consten en el dictamen. El conveni també inclou la cessió d'ús de l'edifici de la masia de Can Font a Aigües de Manresa, per destinar-lo a ser el Centre de l'aigua per un termini de vint-i-cinc anys. L'alcalde sotmet el dictamen a votació i s'aprova per unanimitat dels 24 membres presents i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 3.2 REGIDORIA DELEGADA D ADMINISTRACIÓ AUTORITZAR AL SENYOR PERE FORADADA MARTÍN A COMPATIBILITZAR L ACTIVITAT PRIVADA DE TÈCNIC REDACTOR I DIRECTOR D OBRES D UNA FINCA DE LA SEVA PROPIETAT, AMB LA QUE DESENVOLUPA COM A FUNCIONARI DE CARRERA D AQUEST AJUNTAMENT. El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'administració, de 6 de juliol de 2006, que transcrit diu el següent: "Vista la declaració d activitats efectuada en data 5 de juny de 2006 pel senyor Pere Foradada Martín, funcionari de carrera d aquest Ajuntament, Tècnic de grau mitjà- Arquitecte Tècnic adscrit al l Àrea de Serveis del Territori per mitjà de la qual demana la compatibilitat per a l exercici d una segona activitat consistent en l autorització per tal de poder exercir de tècnic redactor i director en les obres de rehabilitació de la finca de la seva propietat, situada al carrer de Santa Clara número 40. Atès que el senyor Foradada ha acreditat la propietat de la finca a rehabilitar. Atès que l activitat per a la qual es demana la compatibilitat no deriva de cap relació laboral ni de prestació de serveis i té una dedicació ocasional. Vist el que disposa el paràgraf segon de l article 11 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre i l article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre. Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo al Ple l adopció dels següents ACORDS 13

14 Primer.- Autoritzar al senyor Pere Foradada Martín la compatibilitat de l activitat privada consistent en l'exercici de tècnic redactor i director de les obres de rehabilitació de la finca de la seva propietat, situada al carrer Santa Clara, 40 de Manresa, amb la que desenvolupa com a funcionari de carrera d aquest Ajuntament, Tècnic de grau mitjà, adscrit a l Àrea de Serveis del Territori, per tractar-se d una activitat no derivada d una relació de treball o de prestació de serveis i amb una dedicació ocasional. Segon.- Aquesta autorització restarà sense efecte en el supòsits següents: si l activitat privada impedís o menyscabés l estricte compliment dels deures o en comprometés la seva imparcialitat i independència. si l activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó del càrrec. si la dedicació horària de l activitat privada coincidís amb la jornada laboral. Tercer.- El senyor Pere Forada Martín està obligat a posar en coneixement d aquest Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada." Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a votació i s'aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA) i 9 abstencions (7 GMCiU I 2 GMPPC), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït MODIFICAR LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL D AQUEST AJUNTAMENT PER A L ANY El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d'administració, de 6 de juliol de 2006, que transcrit diu el següent: "El Ple de la Corporació Municipal en data 20 de gener de 2003 va acordar la creació de diferents places de personal laboral per tal de poder dur a terme processos de promoció interna necessaris per adequar les funcions desenvolupades per diferent personal a les que realitzaven, d acord amb l estudi que es va fer a tal efecte i que es va acordar amb la representació del personal. L esmentat acord prèvia que la creació de places no suposava un increment de plantilla i que un cop realitzats el corresponents processos de selecció les places d origen quedarien extingides. Per tal d ajustar la plantilla a la realitat atès que ja han finalitzat el processos de requalificació que afectaven al personal laboral i per tal de que no existeixi duplicitat de places en la Plantilla de personal laboral, cal procedir a l amortització de les places que han quedat vacants per haver assolit els seus ocupants una plaça de superior categoria professional. Atès que igualment, existeixen a la Plantilla de personal laboral places vacants que han estat creades a la plantilla de personal funcionari. L article 126 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d abril, pel qual s aprova el Text Refós en matèria de Règim Local i l art. 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposen que la Plantilla es pot modificar amb posterioritat a l aprovació del pressupost 14

15 durant l any de la seva vigència, en motiu entre d altres- com a conseqüència d adopció de criteris d organització administrativa interna. Per tot això, el tinent d alcalde d Administració, proposa al Ple de la Corporació, l adopció dels següents ACORDS 1. Modificar la plantilla de personal laboral d aquest Ajuntament per a l any 2006 en el sentit d amortitzar les places vacants que tot seguit s indiquen: 3. PERSONAL TÈCNIC ESPECIALISTA I/O AUXILIAR 1 Encarregat/ada 2 Tècnic/a Especialista 4. PERSONAL D OFICIS 3 Informador/a 2.- Publicar aquesta modificació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 3.- Trametre a la vegada còpies a l Administració de l Estat i al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya." Com que no es produeix debat en aquest assumpte, l'alcalde el sotmet directament a votació i s'aprova per 15 vots afirmatius (9 GMS, 4 GMERC, 2 GMICV-EA) i 9 abstencions (7 GMCiU I 2 GMPPC), i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 3.3 REGIDORIA DELEGADA DE SEGURETAT CIUTADANA APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DEL SERVEI D'ESTACIONAMENT CONTROLAT DE VEHICLES DE MOTOR EN ZONES ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI DE MANRESA, SOTA CONTROL HORARI LIMITAT. El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat de Seguretat Ciutadana, de 10 de juny de 2006, que transcrit diu el següent: "Antecedents de fet La Cap de la Secció Jurídica Administrativa de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil va proposar la modificació del Reglament municipal regulador del servei d estacionament controlat de vehicles de motor en zones especials i determinades de la via pública del municipi de Manresa, sota control horari limitat, tenint en compte la necessitat d adequar-la a la normativa vigent sobre trànsit i al Plec de Condicions regulador d aquest servei. 15

16 Per resolució de l alcalde del dia 22 de juny de 2006, es va aprovar la formació i designació de la comissió d estudi encarregada de redactar el text de l avantprojecte del nou Reglament municipal regulador del servei d estacionament controlat de vehicles de motor en zones especials i determinades de la via pública del municipi de Manresa, sota control horari limitat. La comissió redactora va aprovar el dia 7 de juliol de 2006 el text definitiu del projecte del Reglament municipal regulador del servei d estacionament controlat de vehicles de motor en zones especials i determinades de la via pública del municipi de Manresa, sota control horari limitat, i que consta de 13 articles, 1 disposició derogatòria i 1 disposició final. Fonaments de dret L article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, reguladora de les bases de règim local, estableix el procediment d aprovació de les ordenances locals, que consisteix en l aprovació inicial pel Ple, informació pública i audiència als interessats pel termini mínim de trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments, i resolució de totes elles amb l aprovació definitiva pel ple. En cas que no se n hagués presentat cap, s entendrà definitivament adoptat l acord fins aleshores provisional. En el mateix sentit que la normativa bàsica, regula aquesta qüestió la Llei municipal i de règim local de Catalunya, a l article 178 del seu text refós, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d abril. El procediment detallat està contemplat en els articles 58 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d obres, activitats i serveis dels ens locals, que disposa que el projecte de la norma l haurà d elaborar una comissió d estudi creada pel propi ajuntament. La competència del ple per aprovar els reglaments i ordenances està establerta també a l article 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d abril de 2003, text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya. El lletrat, cap de la Secció de Serveis Jurídics, ha emès informe proposant l aprovació inicial i la informació pública de l esmentat reglament. És per això que el Regidor delegat de Seguretat Ciutadana, amb l informe previ de la Comissió informativa i de control de presidència i serveis centrals, proposa que el ple de la Corporació adopti els següents ACORDS: Primer. APROVAR INICIALMENT el Reglament municipal regulador del servei d estacionament controlat de vehicles de motor en zones especials i determinades de la via pública del municipi de Manresa, sota control horari limitat, segons el text que s adjunta a aquest dictamen, i que consta de 13 articles, 1 disposició derogatòria i 1 disposició final. Segon. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA per un període de trenta dies, a comptar des de l última publicació en el butlletí o diari oficial, el text del Reglament aprovat per l acord anterior, i el propi acord d aprovació inicial, per tal que es puguin presentar reclamacions i suggeriments. 16

17 Tercer. DISPOSAR que l acord d aprovació inicial esdevindrà definitiu en cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, tal i com estableix l article c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d abril de 2003, que aprova el text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya." REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DEL SERVEI D ESTACIONAMENT CONTROLAT DE VEHICLES DE MOTOR EN ZONES ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI DE MANRESA, SOTA CONTROL HORARI LIMITAT. CAPÍTOL I Disposicions Generals Article 1.- L objecte d aquest Reglament és la regulació del Servei d Estacionament Controlat de Vehicles de Motor en zones especials i determinades de la via pública del municipi de Manresa, sota control horari limitat. Article Les zones especials i determinades de la via pública de Manresa que constitueixen l àmbit d aplicació d aquest Reglament, seran les que s aprovin pel Ple de la Corporació, i formaran part del Plec de Clàusules d Explotació que regularà la concessió administrativa del Servei Les zones d estacionament controlat estaran senyalitzades amb indicadors verticals i delimitades amb senyalització horitzontal de color blau. Es denominaran zones blaves La senyalització vertical comprendrà els senyals d avís d entrada, de fi de zona d estacionament controlat i de situació i ubicació dels expenedors. CAPÍTOL II Gestió i Funcionament del Servei Article 3. La gestió del servei es realitzarà de forma indirecta, sota la formula de la concessió administrativa que es regirà pel corresponent Plec de Clàusules administratives. Article 4. Article 4.1. Tots els usuaris del servei, immediatament després de l estacionament en alguna de les zones blaves, s hauran de proveir del corresponent tiquet, indicador de l hora màxima d estacionament, previ pagament de la tarifa corresponent, i seguint les instruccions d ús indicades a les màquines expenedores. Article 4.2.Les màquines expenedores hauran de permetre efectuar el pagament mitjançant el tipus de moneda en curs especificada a les màquines o utilitzant targetes de crèdit. 17

18 Article L Usuari haurà de col locar el tiquet dintre del vehicle, en un lloc visible del parabrisa davanter, de forma que es pugui llegir la part davantera del tiquet des de l exterior del vehicle Esgotat el temps màxim d estacionament permès s haurà de retirar el vehicle per tal de no incórrer en infracció d aquest Reglament, i no es podrà estacionar el mateix vehicle en un altre espai d estacionament per temps limitat que estigui situat al mateix carrer que aquella que ocupava anteriorment. Article El servei es prestarà únicament els dies feiners, inclosos els dissabtes, des de les 9 a les hores i de les 16 a les 20 hores El període màxim que podrà romandre un vehicle estacionat a cada plaça serà de dues hores Els horaris de prestació del servei i el període d estacionament regulats als apartats anteriors, podran ser modificats per acord del Ple de la Corporació. Article 7. Les tarifes que els usuaris hauran de satisfer per la utilització del servei, així com pel tiquet d anul lació de denúncia, seran les fixades en cada moment pel Ple de la Corporació. Article 8. Estaran exempts de l obtenció i pagament del tiquet: a) Els vehicles en prestació de servei de Policia, extinció d incendis, protecció civil i assistència sanitària. b) Els vehicles que traslladin a persones amb mobilitat reduïda i que tinguin col locat en lloc visible la corresponent targeta d aparcament. c) Els vehicles de servei oficial degudament identificats, propietat de qualsevol Administració Pública o els seus organismes autònoms, sempre que estiguin destinats directament i exclusivament a la prestació de serveis públics de la seva competència, mentre els estiguin realitzant, pel període de temps que durin els serveis. CAPÍTOL III Règim sancionador Article 9. Constitueixen infracció les següents actuacions: a) Estacionar el vehicle sense la prèvia obtenció del tiquet, verificada pel fet de no estar a l interior del vehicle. b) Estacionar el vehicle amb el tiquet defectuosament col locat de tal forma que no sigui visible el seu contingut des de l exterior del vehicle. 18

19 c) Estacionar el vehicle i sobrepassar fins a trenta minuts el temps assenyalat en el tiquet. d) Estacionar el vehicle i sobrepassar entre trenta-un i seixanta minuts el temps assenyalat en el tiquet. e) Estacionar el vehicle i sobrepassar entre seixanta-un i cent vuitanta minuts el temps assenyalat en el tiquet. f) Estacionar el vehicle i sobrepassar més de cent vuitanta minuts el temps assenyalat en el tiquet. g) Ocupar més d una plaça d estacionament. Article 10. Les denúncies per excedir del temps indicat en el tiquet, es podran anul lar, mitjançant l obtenció del corresponent tiquet d anul lació a la màquina expenedora. S haurà de dipositar el comprovant i la denúncia a la bústia incorporada a la mateixa màquina expenedora. Article 11. Les infraccions seran denunciades pels agents de l autoritat encarregats de la vigilància del trànsit. El personal adscrit a la prestació del Servei podrà avisar respecte la comissió de les infraccions contingudes a l article 9 d aquest reglament, traslladant aquests avisos davant l autoritat municipal en matèria de trànsit per l inici del corresponent procediment sancionador. Article 12. Les infraccions assenyalades a l article 9 d aquest reglament es sancionaran amb els imports que s indiquen a continuació: Infraccions als apartats a) i b), f) i g): 60. Infraccions a l apartat c): 20. Infraccions a l apartat d): 30. Infraccions a l apartat e): 40. Article L Ajuntament pot retirar el vehicle de les zones blaves i traslladar-lo a un dipòsit municipal quan el vehicle estigui estacionat en alguna d aquestes zones sense col locar el distintiu, quan aquest no sigui visible, o quan es superi el doble del temps abonat Les despeses pel trasllat i permanència en el dipòsit seran a càrrec del titular del vehicle. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA Es deroga el Reglament Municipal regulador del servei d'estacionament controlat de vehicles de motor en zones especials i determinades de la via pública del municipi de Manresa, aprovat definitivament pel Ple de la Corporació en sessió del dia 16 d octubre de 1995 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 267 de 8 de novembre de DISPOSICIÓ FINAL 19

20 Aquesta ordenança entrarà en vigor un cop l ajuntament l hagi aprovada definitivament i, d acord amb l art de la Llei reguladora de les bases de règim local, s hagi publicat el seu text complet al Butlletí Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini previst a l art de la mateixa llei. El senyor Caballo i Molina diu que el reglament que es presenta no té gaires diferències amb el que el precedeix, que era de l'any Per una banda, es simplifica el text de l'anterior, i per l'altra, l'adapta a la realitat actual. Es va considerar que calia simplificar el contingut del reglament precedent i que les parts implicades sentissin el reglament com a seu. L'objectiu del dictamen es millorar la mobilitat a la ciutat. Manresa, s'ha convertit des de fa temps en un pol comercial força atractiu. Cada dia té més vehicles foranis i es va incrementant el nombre d'habitants. Per compensar aquest creixement de la ciutat hi ha hagut un increment en la dotació dels agents de la policia local. No obstant això, cada vegada resulta més difícil portar amb racionalitat i amb coherència la regulació de la zona blava. En carrers com el Guimerà, la carretera Cardona i la carretera de Vic, seria mínimament suficient si es portés el control de la zona blava i es fes un ús de la zona blava amb certa coherència. Fins ara els controladors de la zona blava, quan un vehicle havia estacionat més del temps permès, posaven un avís de presumpta infracció, que no esdevenia sanció, d'entrada, sinó que la sanció era efectiva a partir de la ratificació de l'agent que pogués ratificar-la en aquell moment o dins d'un termini raonable. Això cada vegada era més difícil d'aconseguir ja que cada cop hi ha més vehicles i més obligació, per part dels controladors, de fer aquesta gestió i mes dificultats per part de l'agent de trobar-se en el lloc correcte i poder ratificar la denuncia. A banda del text del reglament, tot i que no hi consti explícitament, es comunica que els controladors disposaran del sistema PDA (Assistència Personal Digitalitzada) que els permetrà incorporar juntament amb l'avís de possible infracció, la ratificació o la constància fefaent a través d'una foto, la data i l'hora. Aquest sistema farà difícil establir prova en contra. Amb aquest nou sistema es pretén millorar la rotació i evitar la indefensió contra el cada vegada nombre més elevat d'usuaris que tenien coneixement de la dificultat per contrarestar les situacions creades. La zona blava té un ventall de finalitats, que van des de poder-ne fer ús durant molt poca estona, per molts pocs diners, per realitzar gestions immediates, fins a un ús de dues hores. A partir d'aquest límit qualsevol situació pressuposa una infracció, davant la qual el controlador posarà l'avís al vehicle, s'hi acompanyarà la documentació de 20